تعیین وقت قبلی برای ویزیت

پزشک مورد نظر خود را انتخاب کنید.

ردیف نام پزشک زمان حضور تخصص
{{$index + 1}} {{x.Name}} {{x.Ptime}} {{x.DTakhasos}}

رزرو

مشاوره آنلاین